Loading...

Regulamin


REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

Sprzedawca:            MUZEUM ARCHEOLOGICZE W GDAŃSKU [zwane dalej Muzeum]
                               80-833 Gdańsk
                               ul. Mariacka 25/26

Definicje


Bilet - potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży Usługi
Kupujący-  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje Zamówienia
Konsument – Kupujący dokonujący z Muzeum czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczną zawierający umowę w ramach działalności gospodarczej, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży internetowej biletów ON-LINE
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.bilety.archeologia.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, której administratorem jest Muzeum
Muzeum [Sprzedawca] -  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk, NIP 583 000 88 26, REGON 000276848
System płatności online – usługa umożliwiając dokonanie płatności za Usługę online, świadczona przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198), ul. Pastelowa 8
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Kupującym a Muzeum za pośrednictwem serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie
Usługa – usługa wstępu do obiektów Muzeum i/lub na organizowane przez niego wydarzenia kulturalne lub artystyczne lub inne, jak też imprezy towarzyszące oferowane przez Sprzedawcę
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Usługi, które określa w szczególności rodzaj i liczbę nabywanych Usług oraz ich cenę

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania z Muzeum umów na odległość – umów sprzedaży usług.
 2. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zmianami.)
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej Muzeum (www.archeologia.pl) i umieszczenie zmodyfikowanego Regulaminu w Serwisie sprzedaży biletów on-line, zwanego dalej „Serwis on-line” znajdującego się pod adresem: www.bilety.archeologia.pl


Warunki sprzedaży oraz płatności

 1. Umowę sprzedaży można zawrzeć – według wyboru Kupującego: po zarejestrowaniu konta w Serwisie lub bez takiej rejestracji. Zawarcie Umowy sprzedaży jest też możliwe przy użyciu konta już posiadanego przez Kupującego w Serwisie.
 2. W celu zarejestrowania konta Kupujący zobowiązany będzie do podania danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia, określenia loginu, hasła oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, jak też zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Muzeum.
 3. Kupujący, w celu internetowego zakupu Usług, o których mowa w Regulaminie, musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome. Ponadto Kupujący musi posiadać konto bankowe z dostępem do Internetu i współpracujące z dostawcą systemu płatności online działającego w Serwisie. Informacje o obsługiwanych systemach płatności przez dostawcę systemu płatności online znajdują się na stronie www.bilety.archeologia.pl
 4. Do zawarcia Umowy sprzedaży Usługi dochodzi z chwilą dokonania przez Kupującego pełnej zapłaty za Zamówienie, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Za chwilę dokonania zapłaty Muzeum uważa moment obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
 5. Korzystanie z systemu sprzedaży on-line nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, poza opłatami za dostęp do sieci Internet ponoszonymi przez Kupującego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie zapewnia prawidłową realizację Zamówienia przez Muzeum.
 6. W momencie przekierowania Kupującego do systemu płatności internetowej, powinien on niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. Jeśli system płatności online nie odnotuje płatności za Zamówienie w czasie 30 minut, nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Usług. Jeżeli płatność zostanie jednak zrealizowana po tym czasie, zostanie automatycznie zwrócona do Kupującego. W celu dokonania ponownego Zamówienia należy na nowo podjąć czynności jego złożenia i wykonać płatność.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.
 8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Kupującego.


Zamówienie i realizacja Usługi

 1. Do złożenia Zamówienia konieczne jest:
  1. zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu;
  2. spełnienie przez Kupującego wszystkich procedur zakupu wymaganych na stronie www.bilety.archeologia.pl ;
  3. podanie danych Kupującego wskazanych jako konieczne do realizacji Zamówienia;
  4. wybór przez Kupującego Usług, jakie zamierza nabyć, ich ilości, rodzaju, terminu realizacji;
  5. opłacenie Zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem zintegrowanego systemu płatności online.
 2. Ceny Usług podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Zasady przyznawania ulg w nabyciu Usług reguluje odrębny regulamin zamieszczony na www.archeologia.pl. Wysokość cen może ulec zmianie w zależności od czasu pozostałego do realizacji Usługi. Wysokość ceny może się różnić dla wybranej daty i godziny skorzystania z Usługi.
 3. W zakresie wybranych Usług, ich ilości lub daty czy godziny ich realizacji, Muzeum może oferować je nieodpłatnie. W takim wypadku realizacji Zamówienia następuje bez dokonywania płatności.
 4. Informacje dotyczące przebiegu realizacji Zamówienia będą przekazywane drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego.
 5. W celu otrzymania faktury VAT należy w toku składania Zamówienia zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać dane niezbędne do jej wystawienia. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej.
 6. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Kupującego danych błędnych lub nieprawdziwych.
 7. Błędnie podane dane oraz inne zapytania w zakresie Zamówienia w Kupujący może zgłosić wysyłając wiadomość e-mailową na adres bilety@archeologia.pl
 8. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem Zamówienia zapoznać się z warunkami realizacji danej Usługi, w szczególności w zakresie dat i godziny, kiedy może być realizowana, w tym dat i godzin funkcjonowania Muzeum oraz regulaminami korzystania z danych Usług i/lub obiektu gdzie będzie realizowana Usługa. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oddziały Muzeum mają inne godziny otwarcia oraz wpuszczania ostatnich zwiedzających.
 9. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży jest otrzymanie Biletów na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia.
 10. Bilet należy wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym.
 11. Termin ważności lub termin realizacji Usługi określony jest na Bilecie.
 12. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie go pracownikowi Muzeum przy wejściu do obiektu gdzie ma być realizowana Usługa.
 13. Kupujący, który nabył Usługę ze zniżką, zobowiązany jest w dniu realizacji usługi, przy okazaniu Biletu okazać też pracownikom Muzeum dokumenty uprawniające do zniżki. Bilety ulgowe okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego danych dotyczących Zamówienia osobom trzecim. Udostępnienie Biletu przez Kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Sprzedawca honoruje Bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
 15. Bilety potwierdzające nabycia Usługi, której realizacja miała nastąpić w określonej dacie, tj. tzw. bilety niewykorzystane – nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają zamianie na Bilet uprawniający do skorzystania z Usługi w innym terminie.
 16. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.archeologia.pl. W szczególnych wypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo do wystąpienia o zwrot zapłaconej należności lub zmianę terminu ważności Biletu, jeżeli będzie to możliwe.
 17. Usługi dostępne są w zależności od wolnych miejsc, przy czym brak możliwości złożenia Zamówienia nie oznacza, że nie ma możliwości nabycia Usługi w kasie, bezpośrednio w Muzeum.
 18. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów na daną Usługę oraz jej wstrzymania w dowolnej chwili.


Odstąpienie od umowy

 1. Dla Usług , dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia Usługi i które dotyczą umów o świadczenie Usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy – art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). Dotyczy to Biletów na określony dzień lub godzinę oraz Biletów na wydarzenia edukacyjne (np. warsztaty )oraz inne eventy kulturalne. Kupując Bilet na takie Usługi, Kupujący oświadcza, że został poinformowany o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wartości zakupionych Biletów.
 2. W pozostałych zakresie, jeżeli Usługa nie została zrealizowana przed datą wyznaczoną na jej realizację – data wykorzystania Biletu – Kupujący mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres: bilety@archeologia.pl. Do oświadczenia o odstąpieniu należy załączyć Bilet lub podać jego numer lub inne dane indentyfikacyjne Zamówienie.
 3. Odstąpienie od umowy i zwrot środków możliwy jest tylko dla Zamówień, dla których żadna z zakupionych Usług nie został zrealizowana.
 4. Termin odstąpienia od mowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży (otrzymania potwierdzenia jej zawarcia), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Zwrot płatności dla Kupującego jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy realizacji Zamówienia. Powyższe nie dotyczy kosztów jak wskazane w art. 33 i 34 ww. ustawy o prawach konsumenta.
 6. Muzeum ma prawo wypowiedzieć Umowę sprzedaży, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Kupującego o zaistniałym fakcie na adres e-mail, który użyty był do realizacji Zamówienia. O ile Kupujący nie zgodzi się na zamianę terminu lub rodzaju Usługi, Sprzedawca zwróci do 7 dni od poinformowania Kupującego o rozwiązaniu Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, przy użyciu takiego sposobu zapłaty, jakiego Kupujący użył przy realizacji Zamówienia.


Reklamacje

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bilety@archeologia.pl
 2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacją. Podstawą reklamacji może być wada prawna lub fizyczna Usługi. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata od chwili otrzymania przez Kupującego Biletu.
 3. W reklamacji Kupujący powinien podać:
  1. numer Zamówienia i/lub Biletu, którego dotyczy reklamacja;
  2. przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy;
  3. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą jednorazowo rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora systemu płatności online. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi systemu płatności online i rozpatrzona przez niego (termin rozpatrzenia reklamacji może ulec w takim wypadku wydłużeniu). Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego przysługuje mu zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Kupujący może wyrazić zgodę na załatwienie reklamacji w ten sposób, że zaoferowane zostaną mu inne Usługi.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.
 7. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący o tym statusie może zwrócić się o interwencję Rzecznika Praw Konsumenta lub skorzystać z mediacji.
 8. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, m.in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumenta lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl). Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument może skorzystać z serwisu internetowego systemu rozstrzygania sposób konsumenckich drogą elektroniczną (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną, i wielojęzyczną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (zwane dalej Muzeum), ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk, tel. 58 322 21 00.
 2. Kontakt w sprawach ochrony danych możliwy jest pod adresem email: iod@archeologia.pl lub telefonicznie 58 322 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu realizacji umowy tj. zakup usługi w tym realizacji transakcji płatniczej, płatności internetowej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym wystawiania i przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych (finansowych) dotyczących umowy zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami oraz w celu archiwizacji dokumentacji – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  3. w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  4. w przypadku chęci założenia konta klienta, Muzeum przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej w postaci dobrowolnego oraz świadomego podania swoich danych osobowych w formularzu, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do zakupu usługi. Wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w tym do wystawienia faktury. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy , w tym wystawienia ww. faktury.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: operator pocztowy, dostawca systemów informatycznych i usług IT, operator płatności internetowych, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). W szczególnych przypadkach np. gdy Muzeum będzie zobowiązane zwrócić pobraną opłatę na konto bankowe odbiorcą danych będzie bank (w zakresie prowadzonego rozliczenia transakcji).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu przetwarzaniu.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało złożone Zamówienie, chyba że przepisy prawa nakładają obowiązek dłuższego ich przechowywania lub Muzeum będzie miało do tego inną podstawę prawną, a będzie to konieczne w celu realizacji jego praw lub obowiązków (np. obrony przed roszczeniami, o ile takie wystąpią).
 11. Pani/Pana dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Muzeum wskazuje, iż nie wprowadziło u siebie Kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. 2017 rok poz. 2070 ze zm.).
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych ze świadczeniem Usług przez Muzeum na podstawie niniejszego Regulaminu z Kupującym, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.