Loading...

Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów dokonujących zakupu produktów w sklepie internetowym lub biletów on-line


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Dz. Urz. UE L 119/1, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (zwane dalej Muzeum), ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk, tel. 58 322 21 00.
 2.  Kontakt w sprawach ochrony danych możliwy jest pod adresem email: iod@archeologia.pl lub telefonicznie 58 322 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu realizacji umowy tj. zakup usługi w tym realizacji transakcji płatniczej, płatności internetowej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym wystawiania i przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych (finansowych) dotyczących umowy zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami oraz w celu archiwizacji dokumentacji – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  3. w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  4. w przypadku chęci założenia konta klienta, Muzeum przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej w postaci dobrowolnego oraz świadomego podania swoich danych osobowych w formularzu, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do zakupu usługi. Wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w tym do wystawienia faktury. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy , w tym wystawienia ww. faktury.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: operator pocztowy, dostawca systemów informatycznych i usług IT, operator płatności internetowych, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). W szczególnych przypadkach np. gdy Muzeum będzie zobowiązane zwrócić pobraną opłatę na konto bankowe odbiorcą danych będzie bank (w zakresie prowadzonego rozliczenia transakcji).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu przetwarzaniu.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało złożone Zamówienie, chyba że przepisy prawa nakładają obowiązek dłuższego ich przechowywania lub Muzeum będzie miało do tego inną podstawę prawną, a będzie to konieczne w celu realizacji jego praw lub obowiązków (np. obrony przed roszczeniami, o ile takie wystąpią).
 11. Pani/Pana dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.